Verenigingen

Wijkraad Molenhoek

 

Anna Blamanstraat 22
5242 EE Rosmalen

073 5215590
info@wijkmolenhoek.nl
www.wijkmolenhoek.nl

 

De wijk Molenhoek omvat het gebied tussen de A2, A59, Deken van Roestellaan en de spoorlijn. De stichting Wijkraad Molenhoek Rosmalen heeft ten doel het behartigen van de belangen van de wijkbewoners in de meest ruime zin. De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door: een vertegenwoordigd wijkoverleg met B en W, gemeentelijke instellingen en andere overheidsorganen; het geven van gevraagd en ongevraagd advies en collectieve belangenbehartiging; het fungeren als intermediair tussen wijkbewoners, overheidsinstellingen, bedrijfsleven, projectontwikkelaars e.d. Binnen de wijk zijn vijf werkgroepen actief. De werkgroepen omvatten de taakgebieden Ruimtelijke Ordening en Verkeer, Openbare Ruimte, Jongeren, Ouderen en Communicatie.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foto’s

Stichting Centrum Management Rosmalen

Beleef Rosmalen is een initiatief om alle belanghebbende partijen in het centrum van Rosmalen met elkaar te verbinden.